Македонската Кошаркарска Федерација се наоѓа на адреса: Ул. Македонија 11А, 1000 Скопје, Република Македонија. 
За комуникација по пошта можете да го користите и Поштенскиот Фах 318.
За комуникација по електронска пошта contact@basketball.org.mk
тел/факс +389 2 246 49 88

Канцеларија на МКФ

Петар Наумоски - Претседател
petar.naumoski@basketball.org.mk 

Моника Гаврилоска - Генерален секретар
monika.gavriloska@basketball.org.mk
Моб: +389 75 444 473
 

Технички секретар
Соња Спасовска
sonja.spasovska@basketball.org.mk 
Моб: +389 75 444 476

Web adinistrator & PR
Цаци Ристановска
caci.ristanovska@basketball.org.mk
Моб: +389 76 496 620

ИТ Сектор
Моб: +389 76 444 476
Томе Дишлијев
tome.dislijev@basketball.org.mk 


Во просториите на МКФ се сместени и:

Канцеларија на Здружението на сениорски лиги
тел/факс +389 2 245 43 20
seniorskiligi@basketball.org.mk

Владо Цветковски Kомесар за натпреварување
vlado.cvetkovski@basketball.org.mk
Моб:+389 75 297 013

Горан Трпушевски - технички секретар
goran.trpusevski@basketball.org.mk

Младински категории во кошарка
mkkoffice2005@gmail.com
тел/факс +389 2 246 49 90

Зоран Крстевски - технички секретар
zoran.krstevski@basketball.org.mk
Моб:+389 76 496 621